IV. kongres kazuistik v paliativní medicíně

IV. kongres kazuistik v paliativní medicíně

Novoměstská radnice v Praze

26. 4. 2023

Přijměte, prosím, pozvánku na 4. Kongres kazuistik v paliativní medicíně, který pořádá Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze dne 26. dubna 2023. Akce tematicky navazuje na předchozí ročníky, a hlavní náplní bude tradičně problematika nemocniční paliativní péče. 

Dopolední blok zahájí přednáška na téma integrovaný model vzdělávání v paliativní medicíně na 1.LF UK a na LF UK v Plzni, po které budou předneseny komentované kazuistiky ilustrující odlišné perspektivy integrace paliativní péče v nemocnici.  

V odpoledním bloku představíme nový netradiční formát: kazuistiky inspirované procesem zavádění specializované paliativní péče ve formě konziliárních týmů z celé ČR.  Můžete se těšit na nahlédnutí do různorodých cest implementace specializované paliativní péče v různých typech nemocnic.   

Součástí akce bude i workshop PhDr. Z. Čepelíkové na téma přítomnosti dětí u loučení s rodičem. Zajištěno je občerstvení po celou dobu konání konference a možnost vyhlídky na věž Novoměstské radnice. 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., je pod odbornou záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a bude ohodnocena kredity ČLK a je pořádána MH Consulting s.r.o. Akce bude probíhat v prostorách Novoměstské radnice v Praze. 

Těšíme se na shledání s Vámi!

Z kurzů a vzdělávání