Pilotní provoz nemocničních paliativních týmů odstartoval 1. června

Archivováno

Pilotní provoz nemocničních paliativních týmů odstartoval 1. června


Datum zahájení pilotního provozu: 1. 5. 2019
Datum zahájení fyzické realizace pilotního provozu: 1. 6. 2019
Datum ukončení realizace: 28. 2. 2021
Rozpočet: 4 936 336,00 Kč
Realizátor pilotního provozu: Centrum podpůrné a paliativní péče při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN

Stručný obsah projektu:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Programu Podpory paliativní péče finanční prostředky na pilotní provoz konziliárního týmu paliativní péče (KTPP).

Program Podpory je součástí projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost financovaného z Evropského sociálního fondu.

Cílem Programu Podpory paliativní péče je vytvořit prostředí pro zvýšení dostupnosti paliativní péče a současně zavedení a pilotní provoz konziliárních týmů paliativní péče v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče. Konziliární tým paliativní péče je jedním z typů specializované paliativní péče poskytované ve zdravotnickém zařízení.  Součástí zavedení a pilotního provozu je také cílené vzdělávání odborných pracovníků. Pilotní provoz zároveň slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti KTPP, k jejich prověření v praxi, k ověření Metodiky zavádění paliativní péče v nemocnicích a dále k ověření základních Standardů poskytování nemocniční paliativní péče.

Všechny služby pilotního provozu ve VFN jsou poskytovány multidisciplinárním týmem, který tvoří tři lékaři, dvě psycholožky, dvě zdravotní sestry a sociální pracovnice. Tým doplňuje dále pracovník pro sběr dat a vedoucí projektu.

Z kurzů a vzdělávání